Strategy of Toppers from 2020

Strategy of Toppers from 2019

Anudeep Durishetty AIR 1

Kanishak Kataria AIR 1

 Akshat Jain AIR 2

Junaid Ahmed AIR 3

Strategy of Toppers from 2018

Anudeep Durishetty AIR 1

Anu kumari AIR 2

 

TAPASYA PARIHAR AIR 23

 

 

Strategy of Toppers from 2017

Strategy of Toppers from 2016

Tina Dabi AIR 1

Athar Amir Khan AIR 2